การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มสด.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะคณะพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์มีหลักสูตรที่ดีเป็นทุนเดิม แต่ควรเสริมเรื่องภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพยาบาล และการใช้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษามากขึ้น โดยย้ำ เรื่องการปรับเปลี่ยนสีชุดพยาบาล จากสีขาว ให้เปลี่ยนเป็นสีอื่นแทน  อยากให้คณาจารย์เปลี่ยนมุมมอง  ก็จะสร้างตัวตนของนักศึกษาพยาบาลสวนดุสิตที่แตกต่างจาก นักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยอื่นได้ เพราะพยาบาลยุคใหม่ต้อง “เน้นความทันสมัย และสดใส” ณ ห้องประชุม Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562