กองกฎหมาย มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 4(97)/2562

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 4(97)/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. ฯลฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26