กองนโยบายและแผน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(34)/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(34)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายการสัญญาเช่าพื้นที่ตามสัญญา ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส1 เรื่องรายงานแผน-ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ ของวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษาและสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส1 ฯลฯ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)