กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดอบรมหลักสูตร KM Speed Up การเขียนผลงานเข้าสู่ระดับชำนาญการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร KM Speed Up การเขียนผลงานเข้าสู่ระดับชำนาญการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มาบรรยายหัวข้อ “คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับประเมินเข้าสู่ระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และหัวข้อ “กระบวนการและเทคนิคในการจัดทำผลงานการสังเคราะห์งานสำหรับการประเมินเข้าสู่ระดับ “ชำนาญการ” ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)