สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2(35)/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่2(35)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(34)/2562 เรื่องขอจ้างอาจารย์กรณีพิเศษ 1 ราย “ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ” ฯลฯ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)