ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานความคืบหน้าการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานเชิงรุกตามแผนการดำเนินงานเดือนมกราคม 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส