ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  สรุปข้อมูลการให้เช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามสัญญาเช่าพื้นที่  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562