นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(24)/2562 มีวาระสำคัญ เรื่อง ความเสี่ยงทางธุรกรรมทางการเงินและสลากสินค้าบริการ การเผยแพร่แผนภาพ Infographic การเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้านการจราจรและการใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 มกราคม 2562