นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 4(41)/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ จากการประชุม ครั้งที่ 3(40)/2562 เรื่องสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 มกราคม 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)