มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(8)/2561

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(8)/2561 โดยมีวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 การประกันสุขภาพกรณีบิดา มารดา ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 ธันวาคม 2561