มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง ครั้งที่ 5(23)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(23)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง(ร่าง)คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 ธันวาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)