มสด.จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 7 ท่าน และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 9 ท่าน ผลปรากฎว่า ผศ.มานะ เอี่ยมบัว ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 183 คะแนน จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 687 คะแนน  และ ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 165 คะแนน จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 694 คะแนน  (ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ)   ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26