มสด.จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 7 ท่าน  และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 9 ท่าน  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 19 ธันวาคม 2561