ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฏหมาย ครั้งที่ 7(93)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(93)2561โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่างแผนการปรับปรุงกฏหมายลำดับรองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ (ร่างรายงานผลการดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)