การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 2(23)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(23)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560  การดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง ตำแหน่งพนักงานสายปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) ฉบับที่ 2 พ.ศ…..  สรุปกิจกรรมเด่นโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเสษ เดือนพฤศจิกายน 2561 ฯลฯ  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)