การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่2/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่2/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ ฯลฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)