ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 11(15)/2561 โดยมีวาระเรื่อง ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 และผลการดำเนินงานฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561 ฯลฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี