ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมแผนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ สำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต