รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่11(32)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการตามรูปแบบ “Professional Development :PD   หรือการพัฒนาวิชาชีพครู”  ปีงบประมาณ 2561 เรื่องผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)