ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(7)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  การเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย การดำเนินงานตามคำแนะนำผู้ตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง รายงานการปรับปรุงความปลอดภัยของลิฟต์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561