ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2561- 30 กันยายน 2561) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ2 ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่2 และเรื่องพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ฯลฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)