นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(22)/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 We cannot display this gallery