รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผศ. อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯลฯ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมินฯและได้เยี่ยมชม Suan  Dusit  Showcase ได้แก่งานด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ งานด้านการจัดการสอนแบบ Active Learning และงานด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา สังคม ชุมชน และศิลปะวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)