การประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 12(18)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 12(18)/2561 โดยมีวาระเรื่องการปรับปรุงบัญชีของ บ.โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เรื่องแผนการซื้อข้าวเปลือก นาปี61 และเรื่องรายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฏิบัติ ฯลฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)