มสด. จัดกิจกรรม “ Suan Dusit Showcase ”

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ “ Suan  Dusit  Showcase ” นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการสอนแบบ Active Learning  สร้างมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา สังคม ชุมชน และศิลปะวัฒนธรรม จากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้กับนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไปได้รับทราบเชิงประจักษ์  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 256124