ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนาฏศิลป์จีนชุด “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร” จากฮั่นปั้น โดย Shandong Normal University ครั้งที่ 2/2561  มีวาระสำคัญเรื่อง กำหนดการลงนามความร่วมมือระหว่าง Shandong Normal University กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ตารางผู้รับผิดชอบหลัก กิจกรรมย่อยของการเตรียมการแสดงนาฏศิลป์จีนจากฮั่นปั้น โดย Shandong Normal University (ฉบับปรับปรุง) การจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม  การรายงานความก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆ ฯลฯ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 19 ตุลาคม 2561