ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 9(29)/2561 โดยมีวาระเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แผนปฎิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการใช้เงินสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเรื่อง(ร่าง)แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มสด. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ฯลฯ วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)