นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่27(57)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงาน การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุม พ.ศ. …. และเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. …. วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)