รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(29)/2561 โดยมีวาระเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เรื่องแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)