การประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด.ครั้งที่ 9(9)/2561

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 9(9)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 รายงานการชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด รายงานผลการนำเงินไปลงทุน พิจารณาการเป็นสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 กันยายน 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)