ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(28)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงินอุดหนุนทั่วไป เงินบำรุงการศึกษาและเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 แผนการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การขอกันเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไว้เบิกเหลื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 กันยายน 2561