รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร (สายสนับสนุน) “ เรื่องจริงในสิ่งที่ควรเป็น ” พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่บุคลากร ความว่า  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปลี่ยนมาเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก้าวสู่ปีที่ 3 “ ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย  เพราะการออกนอกระบบนั้น ต้องการให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ทุกคนควรปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เร่งพัฒนาตนเอง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โดยการ “ทำให้ได้ ทำให้ดี และรวดเร็วขึ้น”  ทั้งนี้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ควรเชื่อมโยงกันมากขึ้น  ให้เกิดเป็นกลไกการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้มธุรสวาจาสื่อสาร  อธิบายหลักการ เงื่อนไขในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อสร้างหลักสูตร สร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพ   และเปิดโอกาสให้ นศ. ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายในหน่วยงานบริการวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมย้ำเรื่องบุคลิกภาพที่ดี อยากให้รักษาไว้ตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต …  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กันยายน 2561