มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ โดยในช่วงเช้าคณะผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ซึ่งในปี 2561 มีข้าราชการ และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้ คณะครุศาสตร์ : ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ ผศ.ณัฐนันท์ วงศ์ประจันต์ ผศ.เต็มสิริ เนาวรังสี รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ อาจารย์ศรีสุดา จันทร์กุญชร และผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ : ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  โรงเรียนการเรือน : ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง : ผศ.ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์  และอาจารย์กิตติ นีรมิตร  คณะพยาบาลศาสตร์ : ผศ.ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา และ ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ : ครูปรีชา ร่วงลือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด : นางสาววรนุช ทรัพย์สมปอง  โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) : นางดุษณี ตรีพันธ์  และนางยุพิน สมอทอง  กองอาคารและสถานที่ : นายวิรัตน์ ลีลา ณ ศาลากระจ่างศรี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กันยายน  2561