รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(30)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานความคืบหน้าของการติดตามการค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา เรื่อง(ร่าง)กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มสด. เรื่อง(ร่าง)รายงานการประเมินตนเอง มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)