ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6 (15)/2561 มีวาระการประชุมเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามสัญญาเช่าพื้นที่ ความร่วมมือในการลดใช้ถุงพลาสติกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  การติดตามความคืบหน้าการเข้าสำรวจและออกแบบติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True Move H Mobole + Wifi  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กันยายน 2561