ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงแต่ละหน่วยงาน สรุปการจัดทำรายงานสอบสวนอุบัติเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเก็บฐานข้อมูล ความก้าวหน้าในการปรับปรุงคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การรายงานผลการดำเนินงานมาตรการประหยัดพลังงาน ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กันยายน 2561