ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เป็นประธานเปิดกิจกรรม BEDO สัญจร    4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ อนาคตเศรษฐกิจไทย” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ต่อผลการดำเนินงานของ BEDO, ผลการดำเนินงานของชุมชนภาคีเครือข่าย, กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ, การจัดแสดงตัวอย่างผลงานของเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BioGang และการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 แจ้งวัฒนะ วันที่ 10 กันยายน 2561