การประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม DP11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง