การประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม DP11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26