รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดีประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรบุคลากรศูนย์ฯหัวหิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณของครูอาจารย์ พร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีมุ่งใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน