การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 11(20)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(20)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคนิคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบปราณีตและกรันเทคโนโลยี ข้อเสนอแนะจากการนำเสนอแผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ร่าง) แผนการดำเนินงานของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ร่าง) แผนการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฯลฯ  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)