สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(4)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่1(4)/2561 โดยมีวาระเรื่องการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2567) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)