สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่1/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ครั้งที่1/2561 โดยมีวาระเรื่องการทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามระยะ (Milesstone) แผนระยะกลาง พ.ศ. 2561-2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)