การประชุมบุคลากร มสด. (สายวิชาการ) คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนกฏหมายและการเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมบุคลากร (สายวิชาการ) คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนกฏหมายและการเมือง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้าสู่ปีที่ 4 ไม่ใช่แค่ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่คณาจารย์ต้องเปลี่ยน “วิธีปฏิบัติตน” ให้แตกต่างและเติบโตด้วย ซึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้มุ่งเน้นพัฒนาคนในระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่เข้มแข็ง ดังนั้น คณาจารย์ต้องเริ่ม “พัฒนาตนเอง” เปลี่ยนระบบความคิด และรูปแบบการสอนให้ทันสมัย หาแนวทางพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้รองรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งในอนาคต “หลักสูตรวิชาชีพ” เป็นที่ต้องการอย่างมาก และ มสด.ก็มีหลักสูตรวิชาชีพอยู่บ้างแล้ว  จึงอยากให้คณาจารย์มีการสื่อสาร และบูรณาการหลักสูตรร่วมกัน  ก็จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งในสายวิชาการมากขึ้นเมื่อลงมือและปฏิบัติได้เร็ว จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด พร้อมย้ำเตือนเรื่องบุคลิกภาพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 สิงหาคม 2561