สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (SDU QA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประศาสน์ นิยม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มสด. เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน)วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)