ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 8 (14)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 8 (14)/2561 โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผู้จัดทำบัญชีและแนวทางการปรับปรุงบัญชีของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ฯลฯ วันที่24 สิงหาคม 2561  ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส (ภาพ/ข่าว:พศิน)