การประชุมสภาวิชาการ มสด. ครั้งที่ 8(28)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(28)/2561 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง รายงานการดำเนินงานของหลักสูตร ระหว่างปี 2559-2561 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร รายงานการรับนักศึกษาและแนวทางการดำเนินงานสำหรับหลักสูตรที่มีการรับนักศึกษาเกินแผนรับตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ประจำปีการศึกษา 2561 การขออนุมัติปริ­­ญญาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 21 สิงหาคม 2561 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)