ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(27)/2561 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ .. 2561 ไตรมาส 3 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.. 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ .. 2561 ไตรมาส 3 กระบวนการติดตามเงินค้างชำระของนักศึกษาประเภททั่วไปและนักศึกษาทุนพิการและนักศึกษาประเภทกองทุน (กยศ./กรอ.) ฯลฯ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 สิงหาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน