นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 24(54)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการด้านกฎหมาย กฎหมายลำดับรองท่านการพิจารณาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 สิงหาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)