ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(27)/2561 มีวาระสำคัญเรื่องโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ เรื่องสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนข้อมูลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฯลฯ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)