ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสนดุสิต เป็นประธานการประชุมผลการดำเนินงาน บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 7(11)/2561 โดยมีวาระเรื่องผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2561, ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงประเด็นทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561